www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Wstęp

Wstęp

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu aproksymacji na przykładzie funkcji ciągłych wielomianami.

W pracy dokonałem przeglądu podstawowych metod aproksymacji wielomianami z uwzględnieniem metody jednostajnej aproksymacji oraz średniokwadratowej aproksymacji.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale dokonałem przybliżenia pojęcia aproksymacji w rozumieniu ogólnym. W rozdziale drugim omówiłem aproksymację jednostajną. W trzecim omówiłem aproksymację średniokwadratową. Rozdział czwarty to przedstawienie podstawowej różnicy między aproksymacją interpolacyjną a aproksymacją jednostajną.

Praca zawiera również dodatek tzn. program obliczający aproksymację wielomianową pierwszego i drugiego stopnia oraz aproksymację trygonometryczną.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.