www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Aproksymacja średniokwadratowa. » Aproksymacja średniokwadratowa funkcji ciągłych

Aproksymacja średniokwadratowa funkcji ciągłych

Przyjmijmy, że daną funkcję f (x) ciągłą na przedziale < a ; b > mamy aproksymować funkcję postaci

gdzie są elementami bazy pewnej podprzestrzeni funkcji całkowalnych z kwadratem na przedziale < a; b >. Podobnie jak w przypadku, gdy f (x) była określona na dyskretnym zbiorze punktów, aproksymacja średniokwadratowa funkcji ciągłych polega na znalezieniu takiego ciągu współczynników , aby otrzymać minimum normy.[10] Przyjąłem zatem, tak jak w przypadku aproksymacji dyskretnej, że funkcja wagowa jest stała i równa jedności

(64)

Jak poprzednio, aby rozwiązać zadanie obliczam pochodne cząstkowe

przyrównuję je do zera i z otrzymanego układu równań wyznaczam współczynniki .

Przykład 11.

Znaleźć przybliżenie funkcji f (x) = sin x na przedziale wielomianem stopnia co najwyżej drugiego

Układ równań ma postać

,

czyli

,

Rozwiązaniem powyższego układu są liczby

Zatem

Obliczam średni błąd aproksymacji

czyli

Rachunki będą znacznie prostsze, jeżeli zamiast ciągu użyję ciągu funkcji ortogonalnych z wagą. Może to być na przykład omówiony wcześniej ciąg Legendre`a

n = 0,1,2,... (65)

Przykład 12.

Aproksymować funkcję z poprzedniego przykładu posługując się wielomianami Legendre`a.

Ponieważ na przedziale < -1, 1 > wielomiany Legendre`a tworzą ciąg ortogonalny z wagą 1, a funkcja f (x) = sin x mam aproksymować na przedziale , wprowadzam nową zmienną

(66)

której wartości należą do przedziału dla . Aproksymować będę zatem funkcję

wielomianem

,

gdzie są wielomianami Legendre`a.

Odpowiednie współczynniki wynoszą

Zatem

Średni błąd aproksymacji

*

Jak widać, wskutek użycia do aproksymacji wielomianów ortogonalnych uzyskałem ponad dziesięciokrotne zmniejszenie średniego błędu aproksymacji.

Do aproksymacji używa się także układów funkcji ortogonalnych z wagą w (x) będącą daną, dodatnią funkcją na przedziale < a; b >. Warunek ortogonalności ma wówczas postać

dla (67)

a w wielomianie uogólnionym dobieramy współczynniki tak, aby norma była najmniejsza dla danego ustalonego n .

Przykładem ortogonalnego układu funkcji z wagą na przedziale < -1;1 > są wielomiany Czebyszewa (wzór 19) z funkcją wagową

, (68)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.